Principle Investigator
Yong-Gang Yao, Ph.D.
 
Research Associate
Dan-Dan Yu
He-Jiang Zhou, Ph.D.
Dong Wang, Ph.D.
Rui Bi, Ph.D.
Ling Xu, Ph.D.
Yu Fan, Ph.D.
         
Deng-Feng Zhang, Ph.D.
         
 
 
Ph.D. Candidate
Ling-Yan Su
Yong Wu
Mahadev Malhi
Rongcan Luo
Min Xu
Tianle Gu
 
Master Candidate
Technician
Guo-Dong Li
Li-Li Kong
Jing-Ran Su
Yu-Lin Yao
Qianjin Liu
Lu-Xiu Yang
       
Yu Li
Gui-Yu Li
       
 
 
Alumni and Employee Turnover
   
Employee Turnover
Xin-Ying Zhuang, Ph.D. (2008.03 - 2012.05) Shi-Yi Chen, Ph.D. (2009.07 - 2010.07) Yun-Long Li, Ph.D. (2010.09 - 2013.04)
A-Mei Zhang, Ph.D. (2011.02 - 2012.05) Hao Guo, M.D. (2011.10 - 2013.10) Zhang Wen, Ph.D. (2012.06 - 2014.06)
Li Guo, M.D. (2013.12 - 2016.12) Allah-Rakha, Ph.D. (2015.04 - 2016.03)
Students
A-Mei Zhang, Ph.D. (2007.09 - 2011.01) Yang Zou, Ph.D. (2007.09 - 2011.01) Long Fan, M.S. (2008.07 - 2011.07)
Mei-Sheng Xiao, M.S. (2008.09 - 2011.07) Zhang Wen, Ph.D. (2008.09 - 2012.06) Yue-Mei Feng, Ph.D. (2009.07 - 2013.06)
Xiao-Hong Liu (Quit) (2010.09 - 2013.01) Wei Gong, M.S. (2010.09 - 2012.10) Liang-Ma, Ph.D. (2010.07 - 2014.04)
Jia-Qi Feng, M.S. (2010.09 - 2013.06) Hui-zhen Wang, M.S. (2011.09 - 2013.11) Qiu-Xiang Hu, M.S. (2011.09 - 2014.07)
Hong-Zhao Guo (Quit) (2012.09 - 2013.12) Li Lv, M.S. (2012.09 - 2015.06) Xiao Li, M.S. (2012.09 - 2015.06)
Qun Xiang, M.S. (2013.09 - 2016.06) Li Peng, M.S. (2013.09 - 2016.06)
Visiting Researchers and Students
Xue Chen (2010.05 - 2010.08) Xian-Qiong Huang (2010.09 - 2011.07) Wei-Wei Zhang (2011.05 - 2012.01)
Le Chang (2011.05 - 2011.09) Yong-sheng Du (2011.05 - 2011.09) Yue Pan (2011.05 - 2011.09)
Xin-Liang Shao (2011.05 - 2011.09) Yi-Ran Yuan (2012.05 - 2013.04) Hong-Yan Jiang (2012.10 - 2015.11)
Xiao-Qin Lei (2013.03 - 2013.07) Ze-Qing Feng (2014.6 - 2015.9)